Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

 _6978

      วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี                                                                                                                                                                                                                

>>ชมภาพบรรยากาศ<<