Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

อบรมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

cover23456789

       วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี  จัดการอบรมและประชุมชี้แจง  โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ โดยได้รับเกียรติจาก นายทรงพล  ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องจุฑามาศ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง          

>>ชมภาพบรรยากาศ<<