Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

คณะทำงานโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยเข้ารับมอบเกียรติบัติ

cover 1252

       วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  พาคณะทำงานโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ปี 2560 เข้ารับมอบเกียรติบัติ จาก พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดสิงห์บุรี  ครั้งที่  8/2560 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่

>>ชมภาพบรรยากาศ<<