Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือผู้พิการ

cover20171107 120251

 

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือผู้พิการ ในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี