Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

เนื้อหา

รายงานค่ายแตก

       

       สำนักงานหวัดสิงห์บุรีกำหนดจัดงาน “รำลึกวีรชนค่ายบางระจัน วันค่ายแตก” เป็นประจำทุกปีในวันแรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปีนี้จัดงานตรงกับวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 ณ วัดโพธิ์เก้าต้น ตำบลบางระจัน อำเภอ  ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมของวีรชนค่ายบางระจัน ที่ได้สละเลือด เนื้อ และชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเพื่อสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ผ่านเรื่องราว            ทางประวัติศาสตร์วีรชนปกป้องแผ่นดิน

                   ในการนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้มาร่วมงานเกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าวเพื่อประเมินผลการจัดงาน ความพึงพอใจของประชาชนที่มาร่วมงาน รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและวางแผนการจัดงานในครั้งต่อไป