Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด

Cover18126

     

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน