Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

cover123456

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นางเพียงพิศ  ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนายอนุชา  พรมบุตร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นางแสงอรุณ  บุญศรี  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี    ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา