Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ประชุมกลุ่มย่อย การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ประเด็นด้านการเกษตร)

20171201

 

     วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางเพียงพิศ  ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนายอนุชา  พรมบุตร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นางแสงอรุณ  บุญศรี  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  ให้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย  การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประเด็นด้านการเกษตร) ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง