Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

"วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี"

cover 125276575

 

     วันที่ 9 ธันวาคม 2560 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางเพียงพิศ ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มสถิติและวางแผน และนายพีรพัฒน์  ขุนทอง พนักงานสถิติ เข้าร่วมโครงการ "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี" โดยจังหวัดสิงห์บุรี ร่วม กับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรีและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ถนนวิไลจิตต์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี