Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561

cover201802231330

 

     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี