Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

201804020900

 

     วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. นางแสงอรุณ  บุญศรี  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสิงห์บุรี ณ วัดกุฎีทอง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี