Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี พ.ศ. 2561 และหารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงฯ

cover201804041000

 

     วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นางแสงอรุณ  บุญศรี  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งหารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงฯ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย TOT สาขาสิงห์บุรี CAT สาขาสิงห์บุรี และไปรษณีย์ไทย สาขาสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมสำนักงาน TOT สาขาสิงห์บุรี