Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

กีฬาพาเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2561

cover201804110800

 

     วันที่ 11 เมษายน 2561 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมงาน "กีฬาพาเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2561" โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีได้ดำเนินการออกบูธให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้สูงอายุและสำรวจการมีและการใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ(แบบสอบถามออนไลน์) ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองหม้อแกง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี