Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 จังหวัดสิงห์บุรี

cover201807050930

 

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี  จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 จังหวัดสิงห์บุรี ให้กับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ โดยจะดำเนินการสำรวจในหมู่บ้านที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐภายในจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 31 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัด อาคาร 1 ชั้น 3 อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี