Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานสนาม โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดสิงห์บุรี

cover20180713

 

     วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย ส.อ.เทพสฤษดิ์  ตงลิ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานสนาม โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดสิงห์บุรี  เพื่อติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรับฟังสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน