Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "เพิ่มศักยภาพสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก"เน็ตประชารัฐ" ตามแนวทางทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

cover201807240900

 

     ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี โดย นางแสงอรุณ  บุญศรี  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "เพิ่มศักยภาพสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก  "เน็ตประชารัฐ" ตามแนวทางทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ณ บ้านหนองโขลง หมู่ที่ 1 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เพื่อสร้างการรับรู้ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล การส่งเสริมและขยายผลการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง "เน็ตประชารัฐ" รวมทั้งการใช้งานด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อดิจิทัลให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรฝึกอบรม จากสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสิงห์บุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี และบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) สาขาสิงห์บุรี