Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "เพิ่มศักยภาพสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก"เน็ตประชารัฐ" ตามแนวทางทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3

cover201808010900

 

     ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี โดย นางแสงอรุณ  บุญศรี  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "เพิ่มศักยภาพสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก  "เน็ตประชารัฐ" ตามแนวทางทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 ณ บ้านตาลตาแก้ว หมู่ที่ 9 ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อสร้างการรับรู้ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล การส่งเสริมและขยายผลการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง "เน็ตประชารัฐ" รวมทั้งการใช้งานด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อดิจิทัลให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรฝึกอบรม จากสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสิงห์บุรี และบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) สาขาสิงห์บุรี