Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

โครงการอบรมหลักสูตรการระดมสรรพกำลังเพื่อความมั่นคง

cover201808150900

 

    วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการระดมสรรพกำลังเพื่อความมั่นคง โดย กรมสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ โรงแรงไชยแสงพาเลส อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี