Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

cover201808230900

 

    วันที่ 24 - 24 สิงหาคม 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน  จัดโดย สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ณ โรงแรงไชยแสงพาเลส อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี