Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "เพิ่มศักยภาพสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก "เน็ตประชารัฐ" ตามแนวทางทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4

cover201808270900

 

     ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี โดย นางแสงอรุณ  บุญศรี  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "เพิ่มศักยภาพสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก  "เน็ตประชารัฐ" ตามแนวทางทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4 ณ บ้านหนองโขลง หมู่ที่ 1 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เพื่อสร้างการรับรู้ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล การส่งเสริมและขยายผลการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง "เน็ตประชารัฐ" รวมทั้งการใช้งานด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อดิจิทัลให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม