Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดโพกรวม

cover201809200900

 

     วันที่ 20 กันยายน 2561 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการด้วยแบบสอบออนไลน์  ณ วัดโพกรวม หมู่ที่ 3 ต.โพกรวม จังหวัด สิงห์บุรี