Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

นโยบายการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ นายภุชพงค์ โนดไธสงค์

 

นโยบายการบริหารงานผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ

นายภุชพงค์ โนดไธสงค์

 

(ลิงค์ด้านล่าง)