Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองกิจกรรม การจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์บุรี

cover201811121000

 

 

     วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองกิจกรรม  การจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ๋ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังใหม่ (อาคาร 5 ชั้น)