Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองกิจกรรมและงบประมาณ เทศกาลงานกินปลา ของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2562

201811151000

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองกิจกรรมและงบประมาณ (เทศกาลงานกินปลา ของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2562) ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์ุบุรี หลังใหม่ (5 ชั้น)