Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

การประชุมชี้แจงบุคคลากรเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับอำเภอของจังหวัดสิงห์บุรี

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงบุคคลากรการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับอำเภอของจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง (ชั้น 5 ) ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

1420