Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี

 20181219121

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางแสงอรุณ  บุญศรี  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสิมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมนายทองแก้ว นายดอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี