Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

การประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2562

cover201901300930-2

 

     วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางแสงอรุณ  บุญศรี ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/ 2562 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี(หลังใหม่)