Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

cover201903011330

 

     วันที่ 1 มีนาคม 2562 นางแสงอรุณ  บุญศรี  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เพื่อร่วมพิจารณาและดำเนินการจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) โดย นายศิริชัย  ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี