Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2560 - 2564

S _6299654

 

นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2560 - 2564 ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 ณ อาคารฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี