Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ประชุมสรุปผลการจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 24

 Commander1 up

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. จังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมสรุปผลการจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 24 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังใหม่ (อาคาร 5 ชั้น) โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อเป็นการรับทราบข้อมูลการจัดงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการจัดงานฯ และเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานครั้งต่อไป

                                             รูปภาพระหว่างการประชุม

Comma 1_and_2_up   BossPresent up

Team serius_up   Team stat_up