Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ฯ

วันที่ 29-30 เมษายน 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี นำโดย นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล จังหวัดสิงห์บุรี

 

 

 

 

 

 

                             _0022

 

 _0041  _0040
 _0050  _0016