Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 จังหวัดสิงห์บุรี

นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี และข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 _0085

55  _0060