Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรีและข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมไพบูลย์ไก่ย่าง อ. เมือง จ. สิงห์บุรี

S _4882446