Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

บรรยายชี้แจงการตอบแบบสำรวจ "ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562"

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี บรรยายชี้แจงการตอบแบบสำรวจ "ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562" ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 3 อ. เมือง จ. สิงห์บุรี

55667

55666 55670