Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม และลงพื้นที่สังเกตุการณ์การปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) โดยมี นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

 __0004

 __0007  __0013
 __0031  __0021