Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

BannerVDEmedium
1 4455
brading banner STO
    

เอกสารเปิดเผยต่อสาธารณะ

 

เอกสารที่เปิดเผยการดำเนินการของสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี


1. การเปิดเผยด้านการบริหารงาน

1.1

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานรอบ  6 เดือน

โหลดที่นี่

1.2

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

โหลดที่นี่


2. คู่มือการปฏิบัติงาน และการให้บริการ

2.1

คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

     - เอกสาร 1

     - เอกสาร 2

 

โหลดที่นี่

โหลดที่นี่

2.2

คู่มือหรือมาตรฐานการการให้บริการ

โหลดที่นี่

2.3

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

โหลดที่นี่


3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

3.1

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

bit.do./obud62C

3.2

รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

bit.do./obud62C


4. การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

4.1

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

โหลดที่นี่
4.2

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โหลดที่นี่


5. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5.1

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล*

โหลดที่นี่

5.2

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล**

โหลดที่นี่

5.3

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โหลดที่นี่

5.4

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

โหลดที่นี่


6. การส่งเสริมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต

6.1

แผนการปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

โหลดที่นี่

6.2

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จัดการความเสี่ยงการทุจริต และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โหลดที่นี่

6.3

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

โหลดที่นีุ่

6.4

มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ส่งเสริมความโปร่งใส่ใสการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

โหลดที่นี่

6.5

มาตรการป้องกันการรับสินบน

โหลดที่นี่

6.6

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

โหลดที่นี่