Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสิงห์บุรี

นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสิงห์บุรี วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนายจันทร์หนวดเขี้ยว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

57439