Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2562

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2562 โดย นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติฯ นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

 362__0009

 362__0008   362__0002