Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

ร่วมต้อนรับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น. Mr. Malcolm Johnson ตำแหน่ง ITU's Deputy Secretary-General และ MS. Gitanjali Sah ตำแหน่ง WSIS Coordinator สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด WSIS project Prizes 2019 ด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมาเยี่ยมชมหมู่บ้านตัวอย่างที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ ณ หมู่ 7 บ้านดอนตะโหนด ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ทั้งนี้สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี นำโดย นางแสงอรุณ บุญศรี พร้อมข้าราชการ ได้ร่วมต้อนรับ และศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านตัวอย่างนี้ด้วย

S _7716871

S _7716867 S _7716866