Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดสิงห์บุรี

 


นางสาวสุพรรษา  สินทรธรรม เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 จังหวัดสิงห์บุรี วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)

S _17383427