Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรมการเปิดศูนย์ปฎิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓

S _16450146

37378

37383

S _16450147

       วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกิจกรรมการเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดสิงห์บุรี  ณ บริเวณเทวลัยพระพรหม  ตำบลม่วงหมู่  อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  โดยการนี้ท่านจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบให้นางนันทนา บุญสร้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้