Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมขุนสรรค์-พันเรือง ชั้น 5 ศูนย์ราชการจังหวัดสิงหืบุรี โดยท่านจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมแทนครั้งนี้