Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโคงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

4894

48974896

 

 

    ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานประชุมชี้แจงเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลและแนวทางต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ณ ห้องประชุมนายเมืองชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ท่านจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบหมายให้ นางนันทนา บุญสร้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและวางแผน เข้าร่วมประชุม