Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562

 วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ท่านจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางนันทนา
บุญสร้าง นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมนายจันทร์หนวดเขี้ยว และห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)