Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำด้วยตนเองจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2563

 


วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.300 น. ท่านจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางนันทนา บุญสร้าง นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำด้วยตนเองจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)