Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรมการสร้างการรับรู้และเครือข่ายสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

 

S _13901835

S _13901838

5555


 วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติ จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี (คุณมาดี) เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยได้ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 และโครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี