Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสิงห์บุรี

 

1.1

3.3

 2.2

        วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ท่านจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีท่านณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)