Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดอบรม "อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (อพมก.) รุ่นที่ ๑

33

11

22

วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๕ น. ท่านจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางนันทนา บุญสร้าง นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดอบรม "อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (อพมก.) รุ่นที่๑ โดยมีท่าน ณัฐพล ธาณีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องจุฑามาศ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี