Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

การประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

115

13

12

15

14

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีท่าน ชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)