Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

3

1

5

วันพุทธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในการนี้ ท่านจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี